Algemene voorwaarden

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van Stichting Kindervakantiewerk Margraten. Bij inschrijving van uw kind(eren) verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Stichting Kindervakantiewerk Margraten, gezeteld in de gemeente Eijsden-Margraten, heeft als doel het verzorgen van het kinderwerk in de gemeente Eijsden-Margraten, met als voornaamste deelnemers kinderen, personen in de leeftijd van de lagere schooljeugd en in mindere mate deelnemers, personen welke gebruik maken van de middelen van de Stichting.
 2. Als belangrijkste activiteit biedt Stichting Kindervakantiewerk Margraten het scheppen van gelegenheid tot verantwoorde en vormende cultuurgenieting en amusement, welke in hoofdzaak plaats heeft gedurende een zeven dagen durende bouw- en speelweek in de zomervakantie cq lagere school zomervakantie.

Artikel 2. Vrijwilligers

 1. Het geheel van Stichting Kindervakantiewerk Margraten wordt geleid door een dagelijks bestuur, minimaal bestaande uit vijf leden. Deze worden ondersteund door een groep vrijwilligers, welke samen met het bestuur, gedurende de zeven dagen durende bouw- en speelweek, de leiding vormen over “Kindervakantiewerk Margraten”.
 2. Het grootste gedeelte van de (dagelijkse) leiding bestaat uit meerderjarige jeugd, met een minimale leeftijd van 16 jaar. Er zal altijd willens en wetens geprobeerd worden om de vrijwilligers zó te verdelen over de groepen met kinderen, dat er minimaal één ervaren vrijwilliger de leiding geeft aan een groep kinderen. De minimale leiding bezetting per groep kinderen bedraagt twee vrijwilligers.
 3. De (dagelijkse) leiding van de bouw- en speelweek van Stichting Kindervakantiewerk Margraten zal al het mogelijke bewerkstelligen om het toezicht op de kinderen gedurende deze week zo goed mogelijk en naar alle redelijkheid te begeleiden. De prioriteit van het leiding geven van de vrijwilligers is het zo nauwkeurig mogelijk begeleiden cq toezicht houden op de kinderen en de activiteiten waaraan zij deelnemen. De vrijwillige leiding zal zo goed als mogelijk trachten zich hiervoor in te zetten.

 

Artikel 3. Inschrijving

 1. De inschrijving als hiervoor bedoeld staat open voor kinderen die vooraf aan het evenement groep 3 t/m 8 van de basisschool hebben gevolgd.
 2. Er kan maar een beperkt aantal kinderen deelnemen aan KVW.
 3. Inschrijving staat open voor ouders/verzorgders van kinderen over wie zij bevoegd het gezag uitoefenen.
 4. Zodra het inschrijfgeld is ontvangen door Kindervakantiewerk Margraten is de inschrijving definitief en kan deze niet meer ongedaan gemaakt worden. Een restitutie van betaling is niet mogelijk.
 5. Het inschrijfformulier dient geheel en naar waarheid ingevuld te worden. In geval van onjuistheden is Stichting Kindervakantiewerk Margraten bevoegd om de inschrijving te ontbinden, zonder dat daaruit een verplichting tot restitutie of aansprakelijkheid voortvloeit. Wees hierbij ook zorgvuldig bij het invullen van bijzonderheden. Denk hierbij ook aan medische gegevens, zoals allergieën, medicijnen e.d.
 6. Stichting Kindervakantiewerk Margraten is bevoegd deelnemende kinderen de toegang tot het evenement te ontzeggen indien zij zich bij herhaling niet houden aan de redelijke instructies van de groepsleiders en/of vrijwilligers dan wel in gevallen waarin het doen of nalaten van het deelnemende kind de veiligheid van andere kinderen in gevaar brengt, gebracht heeft of zal kunnen brengen. Stichting Kindervakantiewerk Margraten is hierbij niet verplicht tot een restitutie van het inschrijfgeld.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. De deelnemende kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de bezittingen, kleding etc. die zij tijdens het evenement bij zich hebben en/of dragen. Het evenement is een actief buitenevenement dat o.a. onderhevig is aan weersinvloeden. Stichting Kindervakantiewerk Margraten aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van kleding en persoonlijke bezittingen. Gevonden voorwerpen worden tot één maand na Kindervakantiewerk bewaard, daarna vervallen deze aan Stichting Kindervakantiewerk Margraten.
 2. Deelname aan Kindervakantiewerk geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Kindervakantiewerk Margraten is niet aansprakelijk voor letsel en/of blijvende invaliditeit als gevolg van deelname aan het evenement voor zover deze schade niet is ontstaan door grove roekeloosheid of opzet door (medewerkers van) Stichting Kindervakantiewerk Margraten.
 3. Aansprakelijkheid is is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Kindervakantiewerk Margraten in het onderhavige geval uitkeert.

 

Artikel 5. Verzekeringen

 1. Stichting Kindervakantiewerk Margraten neemt deel aan een tweetal verzekeringen, te weten:
 2. Collectieve ongevallenverzekering voor vrijwilligers; (verzekerd zijn vrijwilligers en (maatschappelijke) stagiaires van Stichting Kindervakantiewerk Margraten, die zich in hun verzekerde hoedanigheid, als deelnemer aan deze verzekering hebben aangemeld bij verzekeringsnemer).

Verzekerde bedragen per verzekerde bij:

 1. Overlijden                                           € 10.000,-
 2. Algehele blijvende invaliditeit            €  25.000,-

Bij gedeeltelijk blijvende invaliditeit wordt de uitkering vastgesteld op basis van de tabel in de polis.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering; (Als verzekerde zijn aangemerkt het bestuur, vrijwilligers en (maatschappelijke) stagiaires van Stichting Kindervakantiewerk Margraten).

Maximum verzekerd bedrag:

 1. per gebeurtenis €     1.250.000,-
 2. per verzekeringsjaar €     2.500.000,-

Onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerde is mee verzekerd.

Uitgesloten is diefstal, vermissing of verwisseling van goederen.

 1. Stichting Kindervakantiewerk Margraten gaat ervan uit dat de deelnemende kinderen gedurende de zeven dagen durende bouw- en speelweek geheel onder de verzekering vallen van ouders cq verzorgers; Stichting Kindervakantiewerk Margraten kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen bij onval of letsel (voorop gesteld dat willens en wetens alles in het werk gesteld is om dit te voorkomen, en naar behoren toezicht gehouden is, zie ook punt 2.3 van de voorwaarden).
 2. De voorwaarden cq verzekering cq statuten liggen ter inzage bij het dagelijks bestuur van Stichting Kindervakantiewerk Margraten.

 

Artikel 6. Promotie

Gedurende Kindervakantiewerk Margraten worden foto’s en video’s gemaakt die vervolgens als promotiemateriaal via o.a. onze Facebookpagina en website worden verspreid. Ouders/verzorgers kunnen via de website onder mededeling van de gronden verzoeken foto’s te verwijderen indien zij van mening zijn, dat de belangen van hun kind/kinderen daardoor onredelijk worden geschaad.

Artikel 7. Zorg

 1. In geval het deelnemende kind behoefte heeft aan (acute) medisch zorg zal Stichting Kindervakantiewerk Margraten proberen in overleg met de ouders/verzorgers deze zorg te bieden. In die gevallen waarin het bieden van de zorg het overleg niet kan afwachten, is Stichting Kindervakantiewerk Margraten bevoegd deze zorg te bieden zonder tussenkomst van de ouders/verzorgers.
 2. Stichting Kindervakantiewerk Margraten zorgt tijdens het evenement voor voldoende drinken. Ouders/verzorgers dienen ervoor zorg te dragen dat de deelnemende kinderen adequaat van een lunch zijn voorzien.

 

Artikel 8. Vervoer

 1. Bij vervoer van en naar uitstapjes met de kinderen dienen de vervoersmiddelen van de ouders in deugdelijke staat te verkeren en te voldoen aan alle wettelijke bepalingen.
 2. Ouders/verzorgers dienen de deelnemende kinderen te brengen en te halen volgens een door Stichting Kindervakantiewerk Margraten opgesteld rooster, dat het beginsel omvat dat de kinderen tussen 9:45 en 10:00 worden gebracht en ’s middags tussen 16:30 en 16:45 worden gehaald. Een specifiek rooster wordt ter zijner tijd op de website gepubliceerd.
 3. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om de afsluiting van het evenement bij te wonen en dienen op overige momenten het veld niet te betreden.

Artikel 9. Slotbepalingen

In situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voldoen, beslist het dagelijks bestuur van Kindervakantiewerk Margraten. Het bestuur kan om moverende redenen besluiten om af te wijken van deze algemene voorwaarden.

Postadres

Termaar 30

6269 AH Margraten

Neem contact op

+31 (0) 6 13 16 71 08

info@kvwmargraten.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Privacybeleid